Home Algemene voorwaarden

PostHeaderIcon Algemene voorwaardenToepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en bestellingen van SF Studio. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door SF Studio; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


Herroepingsrecht
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u binnen 10 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, SF Studio in kennis te stellen. Dit kan per email of telefonisch.


Van retourzending uitgesloten

* Aangezien SF Studio klantspecifiek en op maat levert kunnen de bestelde producten niet worden geretourneerd.


Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst ruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.


Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.


Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen van SF Studio zijn vrijblijvend en SF Studio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Overeengekomen prijzen gelden slechts tot de datum vermeld in de offerte.

Een overeenkomst komst slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SF Studio. SF Studio behoudt zich het recht voor om zonder verdere opgaaf van redenen uw bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SF Studio dit binnen 8 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.


Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s , exclusief BTW en exclusief uw bijdrage in de administratie- en verzendkosten. De administratie- en verzendkosten worden via de (aanbetalings)factuur van SF Studio aangegeven voordat de definitieve bevestiging plaats vindt.

Betaling kan plaatsvinden onder rembours of betaling per bank/giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van storting op de bankrekening van SF Studio.

Indien u met enige betaling aan SF Studio in gebreke bent, is SF Studio gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten dan wel op te schorten dan wel te ontbinden.


Levering

De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht levering door omstandigheden niet mogelijk zijn binnen de maximale of gestelde levertijd, dan zal de verkoper, consument hier tijdig van op de hoogte stellen. SF Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de levertermijn.

Leveringen vinden uitsluitend in Nederland, Duitsland en België plaats.

Indien SF Studio door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 2 maanden hebben zowel SF Studio als u de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en uw betaling aan SF Studio zal worden gerestitueerd.

Leveringen aan particulieren vinden plaats nadat het volledige aankoopbedrag op de rekening van SF Studio gestort is.


Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan SF Studio verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.


Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SF Studio geleverde produkten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

SF Studio garandeert niet dat de aan u geleverde produkten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven)intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden.


Tekst- en/of afbeeldingsfouten

SF Studio is niet aansprakelijk voor tekst- en/of afbeeldingsfouten.


Diversen

Wanneer door SF Studio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SF Studio deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SF Studio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SF Studio vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

SF Studio is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.